Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L.2016.119.1), dalej RODO – informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rynek 10, 36-200 Brzozów.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań muzeum i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki muzealnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, iż:

1. Administratorem danych czytelników jest Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.

3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

4. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Czytelnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Dane udostępniane przez czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

8. Dane udostępniane przez czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.