Historia muzeum

Unormowanie sytuacji prawnej i finansowej sprawiło, że muzeum mogło spokojnie świętować jubileusz 15-lecia. Odbył się on wprawdzie z półrocznym opóźnieniem, 25 listopada 1995 r., jednak towarzyszyła mu radość z możliwości funkcjonowania w stabilnych warunkach. Program obchodów, oprócz okolicznościowej ekspozycji, objął sesję popularnonaukową z referatami o drewnianej architekturze sakralnej okolic Brzozowa, pracach konserwatorskich w miejscowej kolegiacie, działalności dydaktyczno-oświatowej i wydawniczej placówki. Obchody stanowiły okazję do podziękowań, wyrażonych m.in. honorowymi dyplomami uznania, wręczonymi przez burmistrza Józefa Rzepkę i przewodniczącego rady miejskiej Mariana Skarbka.

 

 

Placówka już jako samorządowa instytucja kultury oprócz dotychczasowych przedsięwzięć, angażowała się w organizację nowych imprez, np. konkursu – plebiscytu „Indywidualności roku w regionie brzozowskim” od 1996 r., Dni Brzozowa od 1997 r. oraz rajdu odkrywców „Poznajemy piękno i historię ziemi brzozowskiej” od 1999 r. Przejęcie muzeum przez samorząd lokalny zaowocowało również pomysłem remontu generalnego całego ratusza, w związku z czym placówka musiała opuścić budynek i zawiesić działalność ekspozycyjną. Większość eksponatów została zmagazynowana w pałacu we Wzdowie, gdzie funkcjonował wówczas Małopolski Uniwersytet Ludowy, natomiast część administracyjna, archiwum, biblioteka i redakcja „Wiadomości Brzozowskich” zostały przeniesione do budynku byłego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie. Tymczasem rozpoczęty w lipcu 1998 r. remont w ratuszu został znacznie ograniczony w stosunku do pierwotnego zamiaru i w wielu wypadkach sprowadził się do podstawowych zabiegów renowacyjnych. Jego zakończenie w czerwcu 1999 r. pozwoliło na stopniowy powrót muzeum do ratusza od czerwca 1999 r. do stycznia 2000 r. Dodatkowo w lipcu 1999 r. otrzymało ono cztery pomieszczenia po Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, w których została zlokalizowana część administracyjna placówki i redakcja miesięcznika. W międzyczasie, 19 listopada 1998 r. Jerzy F. Adamski został wybrany wójtem gminy Dydnia, i od grudnia 1998 r. pełniącą obowiązki dyrektora muzeum została redaktor naczelna „Wiadomości Brzozowskich” Halina Kościńska, w czerwcu 1999 r. powołana na dyrektora placówki i pełniąca tę funkcję do grudnia 2004 r.

Kierowana przez nią instytucja kultury kontynuowała dotychczasową działalność, wzbogaconą o realizację nowych pomysłów. Ich owocem stało się m.in. utworzenie minigalerii oraz organizowanie od 2000 r. promocji tomików poetyckich lokalnych twórców, schadzek muzealnych, wieczerzy wigilijnych dla pracowników instytucji kultury oraz przyjaciół muzeum, konkursu „Bajeczne kwiaty” oraz tradycyjnego jarmarku folklorystycznego w ramach Dni Brzozowa. Ponadto placówka co roku realizowała zadania, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czego jednym z efektów było wyznakowanie nieistniejącej już dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-historycznej po dawnym zakładzie uzdrowiskowym Brzozów-Zdrój. Z kolei wyrazem uznania dla roli „Wiadomości Brzozowskich” okazały się nagrody w konkursie dla czasopism lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa. Redakcja otrzymała te wyróżnienia w trzech pierwszych edycjach konkursu, tj. w latach 2002, 2004 i 2005.

Dwudziestolecie działalności obchodziło muzeum 20 maja 2000 r. Muzealnicy i współpracownicy instytucji uczestniczyli z tej okazji we mszy św. w kolegiacie, a następnie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie – w sesji rocznicowej, podczas której scharakteryzowano zarys dziejów i najważniejsze przejawy działalności placówki. Pracownicy i współpracownicy odebrali gratulacje od przedstawicieli władz lokalnych i partnerskich instytucji. Uroczystość została wzbogacona koncertem zespołu „Song” Jerzego Florka i Andrzeja Krauza.

Kolejny, tym razem srebrny, jubileusz celebrowany był 27 października 2005 r. w kolegiacie oraz w ratuszu. Złożyły się nań msza św. w intencji muzealników, okolicznościowa sesja popularnonaukowa (poświęcona roli muzeów w kształtowaniu regionalizmu, przeglądowi najważniejszych wydarzeń 25-lecia oraz znaczeniu działalności ekspozycyjnej i wydawniczej), koncert kwintetu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku pod kierunkiem Piotra Grabonia oraz spotkanie okolicznościowe, w trakcie którego I wicewojewoda podkarpacki Stanisław Długosz i burmistrz Zdzisław Wojdanowski dokonali dekoracji zasłużonych współtwórców i pracowników muzeum: Jerzego F. Adamskiego, Jolanty Florek, Marii Kędry, Haliny Kościńskiej, Zbigniewa Kościńskiego, Lucjana Krynickiego i Jana W. Wolaka odznaczeniami państwowymi i honorowymi odznakami resortowymi.

Wkroczenie w drugie ćwierćwiecze muzeum związane było ze zrealizowaniem kilku kolejnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu, a także lepszym możliwościom lokalowym, czemu towarzyszyło zwiększenie zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji pracowników, po latach przerwy powrócono w 2008 r. do współorganizowania międzynarodowych konferencji ekologicznych. Nowymi inicjatywami stały się organizowane od 2007 r. międzynarodowe konferencje historyczne oraz od 2005 r. cykl Brzozowskich Spotkań Muzealnych. Ponadto z roku na rok zwiększała się objętość miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie” i znacznie wzbogacona została jego szata graficzna. Redakcja czasopisma od 2005 r. uzyskiwała niemal co roku wyróżnienia podczas kolejnych edycji Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej Województwa Podkarpackiego.